Utbildning och
stöd hela vägen


Vi vet hur viktigt det är att komma igång med användningen av digitala läromedel så enkelt och snabbt som möjligt. Vi vet också att det finns många olika ingångar och flera olika nivåer på utmaningarna man möter i sin undervisning och i arbetet med skolutveckling. Därför erbjuder vi ett utbildningsupplägg för att kunna hjälpa er igång - och vidare -  på många olika sätt.

Vilket stöd behöver ni?

Vi hjälper er från första uppstart och introduktion i olika läromedel till de lite större skolutvecklingsfrågorna kring lärande, likvärdighet och digital kompetens. Är ni intresserade av en skräddarsydd lösning kan vi givetvis hjälpa till med det också.

 

Gleerups erbjuder en rad utbildningar för att underlätta din skolas digitalisering.

Grundutbildningar

För att alla lärare ska komma igång med sina digitala läromedel på bästa sätt ingår alltid utbildning på skolan när ni väljer digitala läromedel i alla ämnen.

Kom igång med Gleerups digitala läromedel

Målgrupp: Alla som använder Gleerups digitala läromedel

Oavsett er tidigare erfarenhet av att arbeta digitalt, så vill vi ge dig och din skola möjlighet att på ett enkelt sätt komma igång med Gleerups digitala läromedel. Ni får en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter.

Kom igång med admin

Målgrupp: Alla som ansvarar för att registrera elever och klasser i Gleerups digitala läromedel

Innan du kan börja använda dina digitala läromedel behöver du registrera dig och dina elever. I det här utbildningspasset ger vi dig och dina kollegor en tydlig genomgång av hur Gleerups digitala läromedel administreras vad gäller elever, grupper och tilldelning av läromedel.

Bli en certifierad superuser

Målgrupp: Du som är eller vill vara expert och stötta kollegor på skolan med frågor kring digitala läromedel

Skaffa dig en fördjupad och praktiskt orienterad utbildning i de kompletta digitala läromedlens möjligheter. En genomgripande djupdykning i alla funktioner, men även fördjupningar i de större frågorna som till exempel inkludering, studieteknik, informations- och källkritik, att bygga ut läromedlet och länka samman med andra verktyg som t ex Gsuite/O365 eller det LMS ni använder. Efter utbildningen kan du bättre stödja dina kollegor i implementeringen, svara på grundläggande frågor och vara en katalysator för ämnesutveckling och samarbete på skolan.

Fördjupningsutbildningar

När ni kommit igång med de digitala läromedlen erbjuder vi fördjupande och anpassade
utbildningar. Tillsammans identifierar vi era behov och skräddarsyr ett upplägg.

Skolutveckling och förändring med digitala läromedel

Målgrupp: Ledningsgrupper - skolledare, IKT-pedagoger och förstelärare

Digitala läromedel - vad har rektor med det att göra? Ganska mycket, om du frågar oss! Det är framför allt en gedigen investering vad gäller tillgänglighet och likvärdighet. För att lyckas krävs både planering och en genomtänkt implementering. Ska ni nå högre måluppfyllelse, framgångsrikt lärande och kvalitetssäkrad undervisning behövs fokus även på innehållsfrågan, helst kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Och då behövs rektor!

Vi vill gärna hjälpa dig och ledningsgruppen i processen med att både implementera och följa upp en god investering i digitala läromedel. Vi vet vilka framgångsfaktorer och uppförsbackar som finns att hantera. Tillsammans sätter vi fokus på viktiga skolutvecklingsfrågor - det här är välinvesterad tid för ert kommande utvecklingsarbete.

Att läsa för att lära i digital text 

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande i skolan

Hur går det med läsförståelsen i en digital samtid? Den aktuella skoldebatten ställer relevanta frågor kring kunskap, inlärning och läsning i en digital skola. Finns det anledning till oro, eller finns det möjligheter som också stärker lärandet?

Det här är en fortbildning som tar avstamp i läsningen som en viktig digital kompetens i vår samtid och i läroplanerna. Vi reder ut begreppen kring litteracitet och läsning i tryckt och digital text relaterat till aktuella undersökningar och forskning. Du får också goda exempel på hur du kan utveckla elevernas studieteknik med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och aktiva lässtrategier i de digitala läromedlen. Utbildningen riktar sig till alla som dagligen arbetar med lärande i skolan.
 

Tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel

Målgrupp: Specialpedagoger, speciallärare, skolledare

Det här är en utbildning som riktar sig till dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på din skola eller i din kommun. Ambitionen är att du ska få en djupare förståelse kring såväl utformning, som funktion och lärande i Gleerups digitala läromedel.

Fokus i den här utbildningen ligger på tillgänglighetsfrågor. Tillsammans med SPSM och ILT  har vi byggt in flera olika sätt för att öka  tillgängligheten i Gleerups portal. Design för alla har varit en grundläggande utgångspunkt, dvs det som gynnar elever med funktionsnedsättning gynnar oftast alla elever. Här handlar det också om digital kompetens för alla. Att kunna läsa för att lära i en digital samtid är en demokratifråga och därför behöver vi närma oss den frågan också för elever som på olika sätt behöver extra stöd. Vi vill ge dig extra utbildning i hur du som specialpedagog kan stödja såväl kollegor i planering av undervisningen, som era elever i behov av extra stöd och anpassning i de digitala läromedlen.

Social identitet i en digital värld

Målgrupp: Alla som arbetar med lärande i skolan

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling” står det i LGR/GY11. Det är en stor och komplex fråga att leva upp till i undervisningen. Hur påverkas vårt beteende, våra tankar och agerande som individer och som grupp i digitala sammanhang? Shitstorms, fake news och FOMO – det är väl bara att gilla läget? 

Med utgångspunkt i elevernas egen vardag går det också att få syn på de normer och värderingar som formar vårt kollektiva agerande på nätet och hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Det här är en konkret och inspirerande fortbildning med diskussionsuppgifter att ta med sig rakt in i klassrummet, kring den digitala identiteten, sociala medier, viralitet, hatstormar, uppmärksamhetsekonomi, (des)information och åsikter.

Lästips om skolans digitalisering

Här hittar du konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.

Konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.
Lotta Persson, processledare digital utveckling

Vill du veta mer om Gleerups olika utbildningar?

Kontakta Lotta Persson, processledare digital utveckling: 
lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02